Wilmat s.r.o.

Pomáháme našim klientům realizovat jejich plány slaboproudých a silnoproudých instalací.

To co děláme se snažíme dělat tak, aby se na nás všichni naši klienti i v budoucnu s důvěrou obraceli.

Projekce, realizace a servis. Realizujeme rozvody strukturované kabeláže, optické sítě, bezdrátové sítě LAN a WAN, elektrická zabezpečovací signalizace, kamerové systémy, elektrická požární signalizace, systémy kontroly docházky a vstupu, silnoproudé rozvody, osvětlení a jejich vzájemné systémové integrace.

MOTTO
Další: S námi nebudete v naplnění svých plánů osamoceni

S námi nebudete v naplnění svých plánů osamoceni

Projekce

Projekce

 • studie proveditelnosti
 • projekty TZB pro územní rozhodnutí a stavební povolení
 • realizační projekty
 • dokumentace skutečného stavu
Realizace

Realizace

 • koordinace prací
 • elektromontážní práce
 • dodávky technologií
 • systémová integrace
Servisní činnost

Servisní činnost

 • záruční a pozáruční servis
 • revizní činnost
 • servisní činnost
 • provádění pravidelných funkčních zkoušek (kontrol provozuschopnosti)
 • certifikované měření strukturovaných kabeláží
 • termosnímkování
Další: Technologie co umíme

Technologie co umíme

Strukturované kabeláže

Strukturované kabeláže

Nabízíme řešení jak pro malé, střední tak i velké podniky s využitím síťových technologií předních světových výrobců. Realizujeme rozvody strukturované kabeláže splňující normy ISO/IEC 11801 (mezinárodní), EN 50173 (Evropa), EIA/TIA 568 A (USA) a mohou být provedeny v kategoriích 5E, 6 a 7.

Používáme převážně komponenty firmem KELine®, Molex PN (MOD-TAB), Avaya (Lucent Technologies, AT&T) a Panduit.

 

KOMPONENTY

Pasivní prvky

 

Pro rozvody strukturované kabeláže v objektech obvykle využíváme metalického UTP (FTP, STP) kabelu pro horizontální rozvody a optického kabelu pro vertikální (páteřní) rozvody. Toto provedení zaručuje vysokou flexibilitu kabeláže a vysokou míru bezpečnosti proti rušení signálů.
Komponenty strukturovaných kabeláží spolu vytváří certifikovaný systém, na který potom uvedení výrobci poskytují záruku 15 let nebo dokonce i 25 let.
 Při dokončení díla předáme zákazníkovi na každou instalovanou zásuvku strukturované kabeláže měřící protokol. Měření provádíme certifikačním měřícím přístrojem IDEAL LanTEK® II-1000.


Aktivní prvky


Aktivní prvky včetně síťových karet a počítačových sestav dodáváme v konfiguraci požadované zákazníkem a optimalizované pro předpokládané aplikace (síťové servery, pracovní stanice, atd.)

Certifikované měření sítí

Certifikované měření sítí

Provádíme certifikované měření metalických počítačových sítí kategorie Cat.5E / Class D, Cat.6 / Class E, Cat.6A / Class EA měřícím přístrojem LanTEK II- 1000 1000MHz LAN Cable Certifier ISO Class F/FA. Při měření instalací postupujeme dle norem ČSN EN 50 173, ČSN EN 50 174, ISO IEC 11 801 Second edition 2002-09, souhrn elektro norem ČSN 33-2000.

1. Měření metalických strukturovaných kabeláží (Cat.5E / Class D, Cat.6 / Class E)

    35,-Kč / 1 spoj při měření více než 100 spojů*

2. Měření metalických strukturovaných kabeláží (Cat.6A / Class EA)

    60,-Kč / 1 spoj při měření více než 100 spojů*

3. Zapůjčení LanTEK II- 1000

    3.000,-Kč / 1 den

4. Vypracování měřícího protokolu v elektronické podobě

    500,- až 1500,- Kč

U položky č.1 a 2 je nutné započítat náklady na dopravu 9,-Kč / 1 km a náklady za čas strávený na cestě dvou techniků u každého 150,-Kč / 1 hod.

*Poznámka: Minimální cena měření je 3500,-Kč.

Prostory s měřenou kabeláží musí být přístupné (dostupnost klíčů). V ceně není zahrnuto případné nutné přesunutí nábytku a jeho uvedení do původního stavu.

 

Optické sítě

Optické sítě

Naše společnost realizuje kompletní výstavbu optických sítí včetně dodání pasivních i aktivních technologií. Proces začíná případnou studií, projektem a návrhem optimálního řešení dle vašich požadavků. Samotná realizace spočívá v provedení výkopových prací, pokládce HDPE trubek a instalací optických kabelů (zafouknutí, zatažení, pokládka optického kabelu). Na závěr Vám kabely zakončíme v optickém rozvaděči, změříme a celou síť zprovozníme.

Pro naše instalace používáme materiály od firmy KELine. Na optické kabeláže instalované z keLine® komponentů je poskytována záruka v délce 25 let.

Pro počítačové sítě a rozvody jsou optická vlákna využívána především pro vysokou přenosovou rychlost, odolnost vůči elektromagnetickému poli a velkou vzdálenost přístupových bodů, kterou zabezpečí s poměrně nízkými náklady. Nabízíme v rámci řešení technologie založené na obou v současnosti běžných standardech, které se týkají použití optických vláken v počítačových sítích: FDDI (Fiber Distributed Data Interface) pro lokální sítě typu s kruhovou topologií, s přenosovou rychlostí 100 Mbit/sekundu, a DQDB (Distributed Queue Dual Bus) pro tzv. metropolitní sítě, s přenosovou rychlostí až 155 Mbit/sekundu.

Servis optických sítí

Pro naše zákazníky zajišťujeme opravy optických kabelů, svářování vláken a jejich následné certifikované měření.

 

Elektrická zabezpečovací signalizace

Elektrická zabezpečovací signalizace

Elektrickou zabezpečovací signalizací (EZS) nebo též dle ČSN EN 50131-1 ed.2 poplachovým zabezpečovacím a tísňovým systémem (z anglického originálu „Intrusion and Hold-up Alarm System) se rozumí systém sloužící k detekování a indikaci přítomnosti, vniknutí nebo pokusu o vniknutí vetřelce do střeženého prostoru splňující požadavky souboru norem ČSN EN 50131.

Naše společnost je certifikovaným dodavatelem řešení založených mimo jiné na komponentech firem Honeywell, BOSCH, Jablotron ....

Systém je tvořen těmito prvky:

Ústředna

Zařízení pro příjem, zpracování, ovládání, indikaci a iniciaci následného přenosu informace

Detektor vniknutí

Zařízení konstruované ke generování signálu nebo zprávy o vniknutí, jako reakci na nenormální stav detekující přítomnost nebezpečí

Detektory lze z hlediska způsobu detekce rozdělit na:

 • Pasivní infračervené
 • Mikrovlnné
 • Kombinované
 • Kontakty otevření
 • Detektory tříštění skla
 • Otřesové             

Zvláštní skupinou detektorů jsou detektory pro ochranu perimetru, které mohou být tvořeny elektronickými systémy montovanými na plot, samostatnými pasivními nebo aktivními systémy využívající paprsek nebo pole a v neposlední řadě i kamerové systémy. Takto provedený systém střežení perimetru je poté stejně jako běžný detektor připojen k ústředně EZS.

Doplňkové ovládací zařízení

Zařízení použité pro doplňkové ovládací účely např. ovládací klávesnice, biometrický prvek, čtečka karet, klíčenka apod., umístěné vně střeženého prostoru, pomocí něhož je možné zařízení uvádět do stavu střežení nebo klidu, případně jímž se může ukončovat proces uvedení do stavu střežení nebo zahajovat proces uvedení do stavu klidu

Výstražné zařízení

Zařízení, které produkuje zvukový popř. optický poplachový signál v odezvě na hlášení poplachu

Přenosový systém

Předává hlášení poplachových stavů, stavů sabotáže nebo poruchových stavů

Poplachové dohledové centrum

Trvale obsluhované dohledové pracoviště, do kterého jsou předávány informace týkající se stavu jednoho nebo více systémů EZS

Kamerové systémy

Kamerové systémy

Nabídka dodávky a instalace průmyslových televizních systémů CCTV naší firmou je zaměřena především na ochranu osob, majetku a monitorování různých procesů. V našem portfoliu se nacházejí výrobky různých firem, které se vyznačují především vysokou úrovní kvality a použitými moderními technologiemi.

Naše společnost je certifikovaným partnerem firmy BOSCH, Samsung ....

Systémy CCTV jsou vhodné především jako podpora klasických systémů EZS, v některých speciálních případech však může část úloh EZS přímo převzít. Vedle známých aplikací se staly nezbytnou součástí moderních bezpečnostních a kontrolních systémů supermarketů, obchodních domů, hotelů, garáží, městských center, administrativních budov, letišť, nádraží, průmyslových podniků, zábavních a sportovních center, policejních i armádních objektů.

 

Elektrická požární signalizace a evakuační rozhlas

Elektrická požární signalizace a evakuační rozhlas

Systém elektrické požární signalizace je soubor hlásičů, kabelů, kabelových tras, ústředen EPS a dalších komponentů vytvářejících systém, kterým se akusticky i vizuálně signalizuje jakýkoliv stav zařízení a vytváří se započetí příslušných protipožárních opatření.

Pro produkty EPS a evakuačního rozhlasu je naše společnost certifikovaným partnerem společností BOSCH, ZETTLER, ESSER ....

Systém EPS slouží k preventivní ochraně před požárem tím, že opticky a akusticky signalizuje místo vzniku požáru a ovládá případná protipožární opatření.

Zařízení EPS je tedy nutno chápat jako pomocné zařízení, které slouží k podstatnému zkrácení doby od zjištění ohniska požáru k potřebnému protipožárnímu zákroku.

Systém je tvořen těmito prvky:

Hlavní ústředna EPS

Ústředna, která přijímá a vyhodnocuje výstupní signály vysílané hlásiči požáru, popř. přejímá a vyhodnocuje informace ze všech vedlejších ústředen systému. Do hlavní ústředny musí být svedeny všechny informace ze všech ústředen v systému.

Hlásiče požáru

Komponent systému EPS, obsahující alespoň jeden senzor monitorující v daných časových intervalech určitý fyzikální nebo chemický jev spojený s požárem, který poskytne nejméně jeden odpovídající signál ústředně

- Samočinný hlásič- vysílá při překročení jedné nebo více charakteristických veličin požáru samočinně výstupní elektrický signál ke zpracování.

- Tlačítkový hlásič- uvádí se do činnosti působením osoby na ovládací prvek, čímž vzniká na jeho výstupu elektrický signál ke zpracování.

Samočinné hlásiče jsou:

 • hlásiče teplot
 • hlásiče kouře
 • hlásiče plamene
 • hlásiče plynu

Samočinné hlásiče kouře jsou citlivé na částicové zplodiny hoření nebo pyrolýzy rozptýlené v ovzduší (aerosoly) a člení se na:

 • Ionizační hlásiče kouře
 • Optické hlásiče kouře
 • Nasávací hlásiče kouře
 • Lineární hlásiče kouře využívající optický paprsek

Ovládaná zařízení

Komponenty připojené na výstupní část ústředny EPS, které jsou aktivovány v případě signalizace požáru, např. požární klapky, požární dveře, stabilní hasící zařízení, větrání chráněných únikových cest, zvuková signalizace, světelná signalizace  apod.

Obslužné pole požární ochrany

Komponent nezávislý na provedení systému EPS, sloužící potřebě jednotek požární ochrany při zásahu

Klíčový trezor požární ochrany

Komponent, ve kterém je uložen generální klíč umožňující v propojení s ústřednou EPS nenásilný vstup jednotky požární ochrany do střeženého objektu

Zařízení dálkového přenosu (ZDP)

Komponenty, které zajišťují samočinné předání informace o poplachu, případně o poruše na předem určené místo

Systémy kontroly docházky a vstupu

Systémy kontroly docházky a vstupu

Systémy kontroly vstupu jsou takové, které zajišťují řízení vstupu do zabezpečených prostorů. Systém umožňuje monitorování pohybu osob v zabezpečeném objektu.

Naše společnost je certifikovaným partnerem firmy BOSCH, Honeywell a Esser.

Typické řešení je takové, že oprávněná osoba má přidělený identifikační prvek (karta, klíčenka, NFC samolepka, chytrý mobilní telefon), identifikačním prvkem může být i otisk prstu. Tomuto identifikačnímu prvku jsou pomocí ovládacího SW přidělena přístupová práva k příslušným řídícím jednotkám, které ovládají vstup do zabezpečených prostor. Průchody jsou pomocí SW zaznamenávány, a tudíž lze monitorovat pohyb jednotlivých osob v objektu.

Součástí přístupového systému může být i docházkový systém, který pomocí docházkové řídící jednotky zaznamenává příchody a odchody zaměstnanců na pracoviště a vyhodnocuje skutečnou docházku zaměstnanců a následně vytváří docházkový výkaz pro zpracování mezd.

Přístupové a docházkové systémy je vždy nutné vhodně doplnit o prvky mechanické zábrany vstupu jako jsou turnikety, branky, závory, dveře s elektrickými zámky apod.

Silnoproudé rozvody

Silnoproudé rozvody

 • domovní a ostatní objektové elektroinstalace
 • fotovoltaické výrobny elektrické energie připojené i nepřipojené k distribuční soustavě
 • elektroinstalace pro výpočetní techniku
 • instalace ochran proti přepětí
 • dodávky, montáže, opravy a revize rozvoden NN, VN
 • instalace centrálních záložních zdrojů
 • zpracování místních provozních a bezpečnostních předpisů a pokynů k obsluze vyhrazených elektrických zařízení NN.
Systémové integrace

Systémové integrace

Systémové integrace řídících a ovládacích nadstaveb do stávajících technologií. Sběr, řízení, archivace a vizualizace dat pomocí SCADA/HDI prostředí.

Převážně pomocí systému Reliance přibližujeme koncovým uživatelům pomocí vizualizací i v tenkých klientech data získaná z průmyslových procesů a monitoringu objektů a budov.

Další: Kdo jsme

Kdo jsme

Wilmat s.r.o.
sídlo: Dlouhá 1109, Svítkov, Pardubice 530 06
email: wilmat@wilmat.cz
tel. +420 725 922 408

ID datové schránky: t3qaxa3

IČ: 288 30 431, DIČ: CZ 288 30 431

 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 30229

bankovní spojení: 2601905947/2010 vedený u Fio banka, a.s.

Doporučujeme

EnServis

www.enservis.cz

Jsou fakt dobrý, šikovný, milý a vůbec.....